Top :: Works :: 2006
2014年作品
2013年作品
2012年作品
2011年作品
2010年作品
2009年作品
2008年作品
2007年作品
2006年作品

< Hikari > " dim light " 142.0×142.0cm